Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Iași

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași pregătește ingineri în domeniul IT prin programele de studii de licență (Automatică și informatică aplicată, Calculatoare și Tehnologia informației), masterat și doctorat din cadrul domeniului de ierahizare Ingineria Sistemelor, Calculatoare și Tehnologia Informației, clasificat în categoria A a celor mai performante programe. 

SPECIALIZĂRI
 • Calculatoare
 • Tehnologia informației
 • Automatică și informatică aplicată
ADMITERE

Admiterea se realizează pe facultate, cu opțiuni pentru cele două domenii de studii. La înscriere se depune un singur dosar și se plătește o singură taxă de admitere, indiferent de numărul de opțiuni.
 
Admiterea la atât la Calculatoare si tehnologia informatiei (CTI), cât și la Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată) se face pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat.

Media de admitere:
MAT = 0,8×NTG + 0,2×MBac
unde:
MAT = Media de Admitere
NTG = Nota la testul grilă
MBac = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grilă trebuie sa fie mai mare sau egală cu 5.
Pentru testul grilă este valabilă programa de matematică M_mate-info de la examenul de bacalaureat 2016.
Durata testului: 3 ore.
 
Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admiși se va face în funcție de Media de Admitere (calculată cu formula indicată), în ordine descrescătoare, la prima opțiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.
 
Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face în funcție de:
Nota la proba de Matematică/Informatică/Fizică de la Bacalaureat (ND)
Media examenului de Bacalaureat (MBac).

 

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 9,06
 • Ultima medie la taxă: 8,86
Durată studii

4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
 • Fişa de înscriere tip care se completează on-line. 
 • Diploma de bacalaureat – original
 • Diploma de bacalaureat – copie legalizată
 • Foaia matricolă a tuturor anilor de studii de liceu – original
 • Foaia matricolă a tuturor anilor de studii de liceu – copie legalizată
 • Certificatul de naştere – copie legalizată
 • Cartea de identitate – copie simplă
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de cabinetul medical al liceului absolvit sau de medicul de familie) – original sau copie legalizată. Adeverinţa trebuie să specifice "apt pentru înscriere la concursul de admitere la facultate".
 • 3 fotografii color 3 x 4 cm
 • Dosar plic
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (taxa de înscriere este de 150 lei)

SAU

 • Cerere pentru pentru scutire de taxă (existentă la comisia de înscriere - pentru candidaţii scutiţi de taxa de înscriere)
DATE DE CONTACT
+40-232-701331
+40-232-231343
decanat@ac.tuiasi.ro
AC.Iasi

Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, IAŞI, cod 700050

DISTRIBUIE

Rata de reușită la angajare a absolvenților, după finalizarea studiilor, este una foarte ridicată, aceștia fiind apreciați de companii importante precum Microsoft, IBM, Continental, Centric, NXP, Infineon, Amazon, Ness,Tivo sau Delphi. 

Facultatea de Automatica si Calculatoare iasi

Programe de studiu

Calculatoare
Programul de studii universitare de licență “Calculatoare” asigură viitorilor ingineri o pregătire temeinică în domenii dintr-o gamă diversă, cum ar fi arhitectura calculatoarelor, proiectarea sistemelor cu microprocesor sau algoritmi și tehnici de programare pentru dezvoltarea de aplicaţii software. Pornind de la elemente fundamentale de matematică, fizică şi bazele electronicii, programul de studii oferă, pe de o parte, cunoştinţe de specialitate privind analiza şi proiectarea sistemelor digitale, arhitectura calculatoarelor sau proiectarea cu microprocesoare şi, pe de altă parte, cunoştinţe de programare, algoritmi şi structuri de date, tehnici de modelare şi simulare, baze de date, programarea sistemelor distribuite şi a aplicaţiilor de timp real, tehnici de prelucrare a imaginilor, tehnici de proiectare și testare a circuitelor VLSI etc. De asemenea, programul oferă cunoştinţe complementare de limbă engleză, economie şi marketing.
 
Tehnologia Informatiei
Programul de studii universitare de licenţă “Tehnologia informaţiei” asigură o pregătire axată cu precădere pe ingineria dezvoltării produselor software. Plecând de la fundamente de matematică, statistică, fizică sau bazele electronicii, programul de studii oferă cunoştinţe privind structura şi funcţionarea calculatoarelor, programare, proiectarea algoritmilor, tehnici de modelare şi simulare, specializându-se apoi pe direcţii precum proiectarea sistemelor de baze de date, programarea web, prelucrarea grafică, inteligenţa artificială şi diferite tehnologii pentru dezvoltarea de aplicaţii. De asemenea, programul oferă cunoştinţe complementare de limbă engleză, economie şi marketing.
 
Automatică și informatică aplicată
Programul de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată (AIA) asigură pregătirea de bază pentru viitorii ingineri automatiști, prin transmiterea de cunoștințe și dezvoltarea de abilități care să le permită acestora să realizeze:

 • analiza, identificarea şi modelarea proceselor, în vederea proiectării integrate a soluţiilor de control automat;
 • implementarea în hardware și software a algoritmilor de conducere a proceselor;
 • proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru rezolvarea sarcinilor specifice din diferite domenii de activitate.

Facultatea de Automatica si Calculatoare iasi

ADMITERE

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2016 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Admiterea se desfășoara pe domenii de licență și forma de finanțare (buget sau taxă). Candidații, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, pot opta la înscriere pentru oricare din cele două domenii și oricare din cele două forme de finanțare, în ordinea preferințelor.

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii doi ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului II de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III și IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.

Absolvenții studiilor universitare de licență ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Licență și calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studentești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2016-2017.

În perioada susținerii testului grilă, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.

Număr de locuri:
Capacitatea de școlarizare (include atât locuri la buget, cât și la taxa)
Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia Informației - 190 locuri
 
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată - 150 locuri

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei. Fiecare candidat achită o singură taxă, indiferent de numărul de opțiuni specificate în fișa de înscriere.

Facultatea de Automatica si Calculatoare iasi

Calendar Admitere

Sesiunea Iulie 2016

Înscrierea candidaților: 18 - 23 iulie 2016
Susținere test grilă la matematică (din programa bac m_mate_info): 25 iulie 2016
Afișare rezultate test grilă: 25 iulie 2016
Afișare rezultate preliminare admitere: 26 iulie 2016
 
Facultatea de Automatica si Calculatoare iasi

Activități organizate

Ca student la AC poți participa la:

 • activități organizate de Liga Studenților de la AC (LSAC): participarea la fetivaluri studențești; activități de tutoriat pentru studenții din anii mici (Thinking In Code); concursuri studențești (ITMarathon)
 • activități organizate de Board of European Students of Technology (BEST) Iași: școli de vară, traininguri, evenimente de carieră (JobShop); BEST asigură comunicarea, cooperarea și schimbul de experienţă între tinerii studenţi europeni din mediul academic tehnic
 • concursuri studențești (Microsoft Image Cup, Freescale Intelligent Racing Car, ACM)
 • activități organizate de Centrul Student Microsoft Partner: traininguri referitoare la ultimele tehnologii Microsoft, acces la tehnologii Microsoft
 • mobilități de studiu în universități de prestigiu din Europa prin programul Erasmus+ (Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania).

Beneficii

Ca student la AC beneficiezi de:

 • burse de studiu, de merit, de performanță
 • burse oferite de companii
 • stagii de practică (Internship-uri) la companii IT&C

Evenimente tradiționale în facultate, atractive pentru liceeni

În cadrul concursului IT Marathon organizat de Liga Studenților de la AC există o secțiune destinată exclusiv elevilor de liceu pasionați de programare: Programator Junior. Secțiunea Programator Junior este similară cu olimpiada județeană de informatică și presupune rezolvarea unor probleme de algoritmică, matematică și perspicacitate timp de 5 ore.