Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Bioterra

Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

București

Facultatea „Controlul și Expertiza Produselor Alimentare” cu specializarea „Controlul și Expertiza Produselor Alimentare” din cadrul Universităţii Bioterra din Bucureşti, după parcurgerea etapelor de autorizare provizorie şi îndeplinirea condiţiilor de acreditare, a fost acreditată conform H.G nr. 676/28.06.2007, publicată în MO nr.481/18.07.2007 în domeniul de licenţă „Ingineria Produselor Alimentare”, durata de studii 4 ani.

SPECIALIZĂRI
  • Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
  • Ingineria produselor alimentare
ADMITERE

Înscrierea studenţilor la programul de studii de licenţă CEPA Bucuresti se realizează pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescătoare a acesteia si a elaborarii unui eseu motivational. Inscrierile se fac in perioada 17 iunie – 02 august  pentru sesiunea I (afisarea rezultatelor finale 03 august 2019); 05 august - 27 septembrie 2019 pentru sesiunea a II-a (afisarea rezultatelor finale 27 septembrie 2019).

Durată studii

Durata studiilor de licență-4 ani

Durata studiilor de master-2 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Diploma de bacalaureat în original (neplastifiata) sau o copie a acesteia avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”sau adeverinţa pentru promoţia 2019, cu specificarea mediei de bacalaureat, Copie dupa certificatul de naştere avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Certificat de casatorie / Hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui (dupa caz) in copie avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Copie carte identitate avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Adeverinţă medicală, 3 foto color tip 3x4 cm, dovada achitarii taxei de inscriere, copie dupa foaia matricola din perioada studiilor liceale avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, acord privind prelucrarea datelor personale.

Dosarele de concurs ale candidatilor cu actele depuse, raman pe perioada concursului de admitere la secretariatele facultatilor / programelor de studii universitare de licenta unde s-a facut inscrierea.

DATE DE CONTACT
+40212693447
DISTRIBUIE

Misiunea facultătii, didactică şi de cercetare ştiinţifică este definită prin participarea la crearea şi promovarea valorilor ştiinţei, tehnologiei şi cercetării ştiinţifice şi la integrarea acestora în circuitul regional, naţional şi internaţional, şi nu în ultimul rând, Facultatea “Controlul și Expertiza Produselor Alimentare” îşi propune  formarea de specialişti cu înaltă calificare, ce vor activa în domeniul industriei alimentare capabili să utilizeze în mod eficient resursele naturale şi umane, în scopul dezvoltării sectorului prioritar al economiei româneşti, adaptându-l totodată la cerinţele şi standardele europene în vederea aplicării unei politici coerente de securitate şi siguranţă alimentară.

  • Titlul și denumirea calificării:

Denumirea calificării: Controlul și Expertiza Produselor Alimentare                                                     

Codul calificării(din Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior): L20501015030

Denumirea calificării: Controlul și Expertiza Produselor Alimentare                                                     

  • Autoritatea responsabilă pentru certificare:

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

  • Calitatea semnatarului(lor) calificării (diplomei):

Universitatea Bioterra din București, Facultatea de Controlul și Expertiza Produselor Alimentare                                                     

  • Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studiu:Licență

Domeniul fundamental:Științe Inginerești

Domeniul de studiu: Controlul și Expertiza Produselor Alimentare                                                     

Programul de studiu: Controlul și Expertiza Produselor Alimentare                                                      

Numărul de credite de studiu transferabile: 240

Durata studiilor de licenţă: 4 ani

Forma de învăţământ: Învațământ cu frecvenţă (I.F.) și Învățământ fără frecvență (I.F.R.)

Locaţia geografică unde se desfăşoară programul de studiu: Bucureşti

Limba de predare: Română

Numărul maxim de studenţi ce pot fi școlarizaţi: : Învățământ cu frecvenţă(I.F.) 90 locuri și Învățământ fără frecvență (I.F.R.) 100 locuri

  • Rezumatul referențialului calificării:

Competențe profesionale:

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare;

C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;

C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;

C4. Proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare;

C5. Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor.

C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar.

Competențe transversale:

CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;

CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;

CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare/formare pentru achiziţionarea informaţiei de baze de date bibliografice şi electronice atât în limba română, cât şi într-o limbă de ciculaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.

 

  • Ocupații posibile pentru deţinătorul diplomei:

- inginer în industria alimentară (grupa de baza - 214; cod cor-214514);

- inspector de specialitate - inginer industria alimentară (grupa de baza - 214; cod cor-214519);

- inginer de cercetare în controlul produselor alimentare (grupa de baza - 214; cod cor-214534).

 

SPECIALIZARE MASTER

Inspectie, expertiza si legislatie in siguranta alimentelor, protectia mediului si protectia consumatorului

Forma de invatamanat – cu frecventa

Durata studiilor – 2 ani

Numarul de credite  - 120

Acte dosar inscriere – diploma de licenta in original sau copie (adeverinta de licenta pentru promotia 2019 ), supliment la diploma de licenta in original sau copie, diploma de bac in original sau copie, copie dupa certificatuil de nastere, certificat de casatorie sau hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui in copie, copie ci, adeverinta medicala, 3 foto tip buletin, dovada achitarii taxei de inscriere si dosar plic. 

Admitere -  Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediei de la licenta, fiind considerati admisi candidatii care au achitat minim 300E din taxa, pana la completarea locurilor aprobate.

Obiective – Formarea unor abilitati privind utilizarea corecta a concepetelor folosite in domeniul respectiv studiat , abordarea teoretica si practica a intregului mecanism al managementului , securitatii , dezvoltarea potentialuilui individual in activitatea de cercetare stiintifica asimilta domeniului, formarea unor abilitati si deprinderi privind insusirea metodologiei de elaborare a proiectelor structurale cu finantare europeana. 

Misiune - Universitatea Bioterra Bucuresti si-a formulat misiunea si obiectivele in concordanta cu un set de valori de referinta, prin specificul acesteia, individualizat in invatamantul superior; este  institutie autonoma care produce si transmite cunoasterea in concordanta cu valorile libertatii academice si ale integritatii etice. Totodata are structura institutionala, administrativa si manageriala corespunzatoare, care permit abordarea eficienta a studiilor universitare de licenta, de masterat si de doctorat.

            Statutul profesional-

Conform COR

1.Cercetător în controlul calității produselor alimentare (COR -214533)

2.Șef department mărfuri alimentare ( COR -142007)

3.Inspector calitate producție culinară ( COR -343405)

Numar de locuri – 50.