Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Bioterra

Facultatea de Drept

București

Facultatea de „Drept” parte componentă a Universităţii Bioterra din Bucureşti, acreditată conform H.G nr .676/18.07.2007,  publicată în M.O. nr. 481/18.07.2007, cu  specializarea „Drept”, în domeniul de licență „Drept”.

SPECIALIZĂRI
 • Drept
ADMITERE

Înscrierea studenţilor la programul de studii de licenţă Drept Bucuresti se realizează pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescătoare a acesteia si a elaborarii unui eseu motivational. Inscrierile se fac in perioada 17 iunie – 02 august  pentru sesiunea I (afisarea rezultatelor finale 03 august 2019); 05 august - 27 septembrie 2019 pentru sesiunea a II-a (afisarea rezultatelor finale 27 septembrie 2019).

Durată studii

Durata studiilor de licență-4 ani

Durata studiilor de master-1 an și jumătate

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Diploma de bacalaureat în original (neplastifiata) sau o copie a acesteia avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”sau adeverinţa pentru promoţia 2019, cu specificarea mediei de bacalaureat, Copie dupa certificatul de naştere avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Certificat de casatorie / Hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui (dupa caz) in copie avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Copie carte identitate avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Adeverinţă medicală, 3 foto color tip 3x4 cm, dovada achitarii taxei de inscriere, copie dupa foaia matricola din perioada studiilor liceale avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, acord privind prelucrarea datelor personale.

Dosarele de concurs ale candidatilor cu actele depuse, raman pe perioada concursului de admitere la secretariatele facultatilor / programelor de studii universitare de licenta unde s-a facut inscrierea.

DATE DE CONTACT
+40212693447
nicolaebio@yahoo.com
DISTRIBUIE

 

Misiunea facultății, didactică şi de cercetare ştiinţifică, este definită prin participarea la crearea şi promovarea valorilor ştiinţei, cercetării ştiinţifice şi la integrarea acestora în circuitul regional, naţional şi internaţional; obiectiv ce include prin excelenţă asigurarea unui nivel de calificare adecvat studiilor universitare, care să permita absolventului inserția pe piata forței de muncă națională și europeană în domeniul programului de studii sau în domenii conexe.

 

 • Categorii de burse:

 Burse de merit pentru studentii cu rezultate foarte bune;

 Burse sociale pentru studentii orfani sau cu situatie familiala grea.

 • Titlul și denumirea calificării:

Titlul obținut: Licenta

Denumirea calificării: Drept                               

 • Autoritatea responsabilă pentru certificare:

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

 • Semnatarul calificării (diplomei):

Universitatea Bioterra din București, Facultatea de Drept

 • Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studiu: Licență

Domeniul fundamental: Drept

Domeniul de studiu: Drept

Programul de studiu: Drept

Numărul de credite de studiu transferabile: 240

Durata studiilor de licenţă: 4 ani

Forma de învăţământ: Învatamant cu frecvenţă(I.F.) / Învatamant cu frecvenţă redusa (I.F.R.)

Locaţia geografică unde se desfăşoară programele de studii (I.F./I.F.R): Bucureşti

Limba de predare: Română

Numărul maxim de studenţi ce pot fi scolarizaţi: 100  I.F./  75  I.F.R.

 • Rezumatul referențialului calificării:

Competențe profesionale:

CP.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic;

CP.2. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic;

CP.3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice internaționale;

CP.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european si dreptul altor state;

CP.5. Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă;

CP.6. Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor.

Competențe transversale:

CT.1.Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului;

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdiciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice;

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a resurselor de informare și de formare profesională asistată, atât în limba română cât și într-o limbă străină de circulație internațională.

 • Ocupații posibile pentru deţinătorul diplomei:

Magistraţi - 2422 (Judecător - 242202, Procuror -242201), Avocat - 242101, Notar - 242907, Executor Judecătoresc -242902, Consilier Juridic - 242102, Lichidator – 241122, Grefier - 343203, Mediator - 244702, Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior – 2310, Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri – 2321, Profesori în învăţământul gimnazial - 2322, (cu condiţia îndeplinirii şi a altor prevederi legale aplicabile, de ex. absolvirea cursurilor de psiho-pedagogie), Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice - 257001, Asistent de cercetare in domeniul ştiinţelor juridice – 257002, Administrator judiciar – 241123, Funcţionari publici – 42, Tehnician criminalist – 343205, Purtător de cuvânt - 244706, Inspector de specialitate (de exemplu - Inspector in cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - 111078), Conducători de instituţii, direcţii, servicii, departamente, birouri, cu profil de specialitate (de exemplu, Prim procuror – 111043, Procuror general – 111048)

 

IMPORTANT: În prezent programul de studiu în limba Engleza / Romana la Bucureşti (Drept European si International) este în curs de finalizare a procesului de acreditare prin intermediul Acreditation Agency in Health and Social Sciences – AHPGS Germania.

 

 

                                                                             SPECIALIZARE MASTER

Investigarea actelor de terorism si securitate publica

Forma de invatamanat – cu frecventa

Durata studiilor – 1 an si jumatate

Numarul de credite  - 90

Acte dosar inscriere – diploma de licenta in original sau copie (adeverinta de licenta pentru promotia 2019 ), supliment la diploma de licenta in original sau copie, diploma de bac in original sau copie, copie dupa certificatuil de nastere, certificat de casatorie sau hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui in copie, copie ci, adeverinta medicala, 3 foto tip buletin, dovada achitarii taxei de inscriere si dosar plic. 

Admitere -  Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediei de la licenta, fiind considerati admisi candidatii care au achitat minim 300E din taxa, pana la completarea locurilor aprobate.

Obiective – Formarea unor abilitati privind utilizarea corecta a concepetelor folosite in domeniul respectiv studiat , abordarea teoretica si practica a intregului mecanism al managementului , securitatii , dezvoltarea potentialuilui individual in activitatea de cercetare stiintifica asimilta domeniului, formarea unor abilitati si deprinderi privind insusirea metodologiei de elaborare a proiectelor structurale cu finantare europeana. 

Misiune - Universitatea Bioterra Bucuresti si-a formulat misiunea si obiectivele in concordanta cu un set de valori de referinta, prin specificul acesteia, individualizat in invatamantul superior; este  institutie autonoma care produce si transmite cunoasterea in concordanta cu valorile libertatii academice si ale integritatii etice. Totodata are structura institutionala, administrativa si manageriala corespunzatoare, care permit abordarea eficienta a studiilor universitare de licenta, de masterat si de doctorat.

            Statutul profesional-

Conform COR

 1. Notar (COR-261906);
 2.  Procuror (COR-261201);
 3.  Avocat (COR- 261101).

Numar de locuri – 50.