Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Constanța
SPECIALIZĂRI
 • Drept
 • Administraţie Publică
ADMITERE

Calendar admitere sesiunea iulie 2019


 

Durată studii

Drept IF,IFR-4 ani

Administrație publică IF,IFR -3 ani

Asistență managerială-3 ani

Poliție locală-3 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

(1)   Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere la facultățile care nu organizează admitere on-line va conține următoarele documente într-un dosar plic:

a.    cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

b.    certificatul de  naștere,  în  copie, cu  certificarea  conformității cu originalul1  de  către

membrii comisiei de admitere;

c.    actul de identitate în copie simplă;

d.    certificatul de căsătorie, în copie, cu certificarea conformității cu originalul1  de către membrii  comisiei  de  admitere  pentru  candidații  căsătoriți  (care  şi-au  schimbat numele);

e.    diploma  de  bacalaureat  sau,  pentru  promoția  2018,  diploma  ori  adeverința  de

bacalaureat, în original;

Candidații care se înscriu și la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculați la  o  instituție  de  învățământ  superior  vor  prezenta  diploma  de  bacalaureat  spre certificarea  conformității  cu  originalul1   sau,  după  caz,  copie  legalizată  a  acesteia. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de  bacalaureat  pentru  promoţia  2018  care  nu  au  înscrisă  în  clar  media  generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere;

f.     prin  excepție,  pentru  candidații  care  au  promovat  examenul  de  bacalaureat  în sesiunile  corespunzătoare  anului  școlar  2017-2018,  în  baza  acordului  scris  al acestora, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a  rezultatelor obținute  la bacalaureat ale  acestor candidați, caz în  care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

g.   adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

h.   documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în copie, cu

certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere

i.    copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu

de licență (la care candidatul a predat originalele);

j.    foaia matricolă în original sau copie cu certificarea conformității cu originalul de către

membrii comisiei de admitere;

k.   adeverință  medicală  eliberată  după  caz  de  către  medicul  de  familie  sau  de  către

medicul  școlar  care  atestă  că  persoana  respectivă  este  aptă  din  punct  de  vedere medical  pentru  domeniul  sau  programul  de  studii  la  care  candidează.  Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;

l.    două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

m.  dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

n.   pentru  candidații  de  etnie  rromă,  dosarul  va  cuprinde,  pe  lângă  actele  mai  sus menționate, următoarele documente:

i.      recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite

a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie;   calitatea   de   membru   al   respectivei   organizații   nu   este   luată   în considerare;

ii.      copie  legalizată  a  hotărârii  judecătorești  care  atestă  constituirea  legală  a

organizaţiei respective;

iii.      declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia

rromă.

(2)     Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin   plastifiere   sau   în   alt   mod   care   poate   crea   suspiciuni   asupra   originalității documentului supus conformizării.

(3)     La  inscrierea  on-line,  candidatii  vor  încărca  în  platforma  de  admitere  on-line  copii scanate ale documente prevăzute la alin (1).

 

 

DATE DE CONTACT
+40241694330
drept.secretariat@univ-ovidius.ro

Aleea Universitatii nr 1, Campus Corp A

https://goo.gl/maps/rtdWtB2iDHp7XxD46
DISTRIBUIE

  

Învățământul juridic public constănțean a fost înființat în cadrul Universității Ovidius din Constanta începând din anul 1992, coexistând inițial cu mai multe specializări (perioada 1992-1997, în cadrul Facultății de Litere, Istorie, Drept și Teologie, apoi, în perioada 1997-2002, în cadrul Facultății de Istorie, Drept și Administrație Publică). Începând din anul 2002, specializarea Drept, alături de aceea de Administrația publică au format o facultate distinctă, de-sine-stătătoare.

         Prin O.G. nr.38/1998, ordonanţă aprobată prin Legea nr. 245/2002 și H.G. nr.916/2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr.766/2005, a fost aprobată structura instituţiilor de învăţămant superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi specializările acestora, în noua forma de organizare a învăţământului universitar (3-2-3, licenţă, masterat, doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii nr. 288/2004, având două specializări, respectiv:

 • Drept (specializare acreditată din anul universitar 2001, zi) şi
 • Stiinte administrative (specializare autorizată, H.G. nr.940/2004  publicată în M.Of. al României nr.617/2004).

        Misiunea asumată a Facultății de Drept si Stiinte Administrative, include direcțiile didactice și de cercetare, formarea specialiștilor în Stiinte juridice, Administratie publica, Politie locala si respectiv, Asistenta manageriala si secretariat, prin derularea a două cicluri de pregatire: licență și masterat, în domeniile urmatoare:

 • DREPT- program de studii de licenta, durata de studii 4 ani, la formele de invatamant ZI/FR;
 • ADMINISTRATIE PUBLICA- program de studii de licenta, durata de studii 3 ani, la formele de invatamant ZI/FR;
 • POLITIE LOCALA- program de studii delicenta, durata de studii 3 ani, la forma de invatamant ZI;
 • ASISTENTA MANAGERIALA si SECRETARIAT- program de studii de licenta, durata de studii 3 ani, forma de invatamant ZI;
 • STIINTE PENALE- program de studii de masterat, durata de studii 1 an, forma de invatamant ZI;
 • DREPT PUBLIC- program de studii de masterat, durata de studii 1 an, forma de invatamant ZI;
 • DREPT MARITIM- program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI;
 • PROCEDURI JUDICIARE ȘI PROFESII JURIDICE - program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI;
 • MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE- program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI;
 • ADMINISTRATIE EUROPEANA. INSTITUTII SI POLITICI PUBLICE- program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI.

      In cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, functioneaza doua Departamente, specific domeniilor de studii si anume: Departamentul de Drept si respectiv, Departamentul de Stiinte Administrative si Sociale.

În cadrul facultății se desfășoară activități de cercetare prin intermediul a două centre specifice fiecărui departament, respectiv, Centrul de Studii şi Cercetări privind Drepturile Omului şi Discriminarea și Institutul Social Dobrogea, cărora le corespund și cele două reviste: Ars Aequi

Studenții facultății participă la conferințe naționale și internaționale, au posibilitatea desfășurării cercetării științifice în cadrul cercurilor științifice, au posibilitatea sa publice articole in revista facultății. Sunt premiați in cadrul Galelor de excelență organizate la nivelul Universității pentru rezultatele academice și științifice obținute, iată câteva motive pentru care merită să fii student in cadru facultății de Drept și Științe Administrative.

Număr de locuri studii licență pe fiecare program

DREPT IF-200

DREPT IFR-75

ADMINISTRATIE PUBLICA IF-60

ADMINISTRATIE PUBLICA IFR-50

POLITIE LOCALA-50

ASISTENTA MANAGERIALA SI SECRETARIAT-50

Număr de locuri studii master pe fiecare program

Domeniul Drept

Drept maritim-50

Drept public-50

Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice-50

Stiinte penale-50

Domeniul Stiinte Administrative

Administrație europeană. Instituții și politici publice-50

Managementul instituțiilor publice-50

Perspective profesionale: 

Domeniul Stiinte juridice

Magistrat (judecător,procuror)

Avocat

Executor judecatoresc

Consilier juridic

Notar

Expert judiciar

Stiințe Administrative

Functionar public

Angajat contractual in institutii publice,regii autonome(expert,referent,inspector, director de proiect, functii de conducere(director, sef serviciu, președinte)

Activități studențești

-sesiune de comunicari stiintifice ale studentilor

-cercuri studentesti pe diferite tematici

-participari la programe de intership

-participari la programe europene