Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Farmacie

Constanța
SPECIALIZĂRI
 • Farmacie
 • Asistență de farmacie
ADMITERE

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2019

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

11.07.2019-23.07.2019

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

24.07.2019

Desfășurare Probe concurs admitere

25.07.2019

Afișare liste provizorii

26.07.2019

Contestații

29.07.2019

Afișare liste definitive

29.07.2019

Înmatriculări

   In 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

31.07.2019

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2019

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

11.07.2019-23.07.2019

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

24.07.2019

Desfășurare Probe concurs admitere

25.07.2019

Afișare liste provizorii

26.07.2019

Contestații

29.07.2019

Afișare liste definitive

29.07.2019

Înmatriculări

   In 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

31.07.2019

 

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2019-7.09.2019

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

7.09.2019

Desfășurare Probe concurs admitere

9.09.2019

Afișare liste provizorii

9.09.2019

Contestații

10.09.2019

Afișare liste definitive

11.09.2019

Înmatriculări

11.09.2018-12.09.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

13.09.2019

 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2019

  Studii universitare de licență - candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), program de studii Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

11.07.2019-23.07.2019

Afișare liste definitive

29.07.2019

Înmatriculări

29.07.2019-31.07.2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

31.07.2019

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

Studii universitare de licență - candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), program de studii Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2019-7.09.2019

Afișare liste definitive

11.09.2019

Înmatriculări

11.09.2019-12.09.2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

13.09.2019

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

Studii universitare de licență - candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), program de studii Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2019-7.09.2019

Afișare liste definitive

11.09.2019

Înmatriculări

11.09.2019-12.09.2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

13.09.2019

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

 

1.1.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

Forma de examinare este probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2019, va fi postată pe pagina web a Facultăţii de Farmacie cu 6 luni înainte de data concursului de admitere.

Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.

Departajarea candidaţilor se face astfel:

 • media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
 • media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

  1.2.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV),constă în analiza dosarelor de concurs;

   

  Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

   

   

  Numele candidatului

   

  Țara de origine

   

  Țara în care a susținut bacalaureatul

   

  Nr.

  Criteriul de ierarhizare

  Punctaj

  1

  Bacalaureat Internațional (IB) promovat sau General Certificare of Educațion (GCE) cu nivel A sau O

  30 puncte

  2

  Media notelor de la bacalaureat:

  -minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din țara de origine-condiție minimă obligatorie

  Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs

  Condiție minimă eliminatorie

  -media la bacalaureat cuprinsă între 60 și 69%

  5 puncte

  -media la bacalaureat cuprinsă între 70 și 79%

  10 puncte

  -media la bacalaureat curprinsă între 80 și 89%

  15 puncte

  -media la bacalaureat cuprinsă între 90 și 100%

  20 puncte

  3

  Susținerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/Chimie/Fizică/Matematică

  5 puncte pentru fiecare probă

   


  PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE
 1. Ierarhizarea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.
 2. Departajarea candidaţilor cu medii egale, se face astfel:
  1. Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);
  2. Suma cea mai mare a punctajului obţinutla susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

 

Concursul de Admitere la Programul de studii Asistenţă de farmacie - durata studiilor – 3 ani, număr ECST - 180, constă în evaluarea dosarelor candidaţilor, care sunt însoțite de o scrisoare de intenție.

 1. Ierarhizarea  candidaţilor care au obținut calificativul ADMIS la elaborarea Scrisorii de intenție se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;
 2.  Departajarea  candidaţilor se face astfel:
  1. nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;
  2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.
Medii admitere
 • Farmacie:
  • ultima medie la buget – 7,04,
  • ultima medie la cu taxă - 5,59

 

 • Asistență de farmacie:
  • ultima medie la buget – 7,93
  • ultima medie la cu taxă – 6,94
Durată studii

Farmacie: 5 ani

Asistență de farmacie: 3 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere la facultățile care nu organizează admitere on-line va conține următoarele documente într-un dosar plic:

 • cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
 • certificatul de naștere, în original si copie, certificarea conformității cu originalul se va face de către membrii comisiei de admitere
 • actul de identitate în original, si copie, certificarea conformității cu originalul se va face de către membrii comisiei de admitere;
 • certificatul de căsătorie, în original, si copie cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2019, diploma ori adeverința de bacalaureat, în original. Candidații care se înscriu și la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformității cu originalul1 sau, după caz, copie legalizată a acesteia. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2019 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere.
 • prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 • diploma de licenţă în original si copie cu certificarea conformităţii cu originalul , sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2019) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 • adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în original si copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere, în cazul înscrierii la studii universitate de licență;
 • copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență/master (la care candidatul a predat originalele);
 • foaia matricolă în original si copie cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere;
 • adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere
 • două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 • dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 • Pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  • recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  • copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
  • declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

(2) Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

 (3) La înscrierea on-line, candidații vor încărca în platforma de admitere on-line copii scanate ale documente prevăzute la alin (1). Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis).

DATE DE CONTACT
+40241605050
0241605050
farmacie@univ-ovidius.ro

Str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu nr.6, Campus, Corp C.

https://goo.gl/maps/GjB1Y7c6hFLRDK8j6
DISTRIBUIE

 

Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta organizeaza doua programe de studii: Farmacie si Asistenta de farmacie, iar insertia rapida si intr-un procent ridicat pe piata muncii a absolventilor demonstreaza o eficienta ridicata a programelor de studii.

     Misiunea Facultatii este de a pregati specialisti cu studii superioare in domeniul Sanatate, la nivelul cerinţelor şi exigenţelor actualele de pe piaţa muncii corespunzator cu calificarile prevăzute in COR (Clasificarea ocupatiilor din Romania).

Ne desfasuram activitatea intr-o cladire moderna in care se afla Decanatul, Sala de Consiliu si Secretariatul Facultatii de Farmacie precum si majoritatea salilor de curs, seminar si lucrari practice pentru activitatea didactica si de cercetare cu studentii, rezidentii si doctoranzii farmacisti. Laboratoarele sunt dotate cu mobilier si aparatura la standarde europene, iar studentii invata si se documenteaza utilizand ultima editie a Farmacopeei europeane si bazele de date internationale la care au acces gratuit prin crearea unui cont e-nformation.

Studentii Facultatii de Farmacie au oportunitatea de a desfasura activitatile didactice de la Disciplina Industria medicamentului si biotehnologii la Compania farmaceutica Magistra C&C si au posibilitatea de a urmări un proces tehnologic complet, de la formularea medicamentului până la ambalarea lui.

Contractele si acordurile de colaborare cu Colegiul Farmacistilor Constanta, Spitalele universitare din Constanta, Centrele de cercetare si Scolile Doctorale au in vedere sa asigure pregatirea viitorilor farmacisti la nivel european.

Perspective profesionale

Facultatea noastrã oferã un mediu de studiu multicultural cu studenti din toate colturile lumii. Studentii pot beneficia de:

 • Organizarea de evenimente sociale si culturale pentru studenti.
 • Oferte de burse în strãinãtate.
 • Participarea la activitãti de cercetare în domeniu si prezentarea rezultatelor la manifestãri stiintifice de specialitate.
 • Activitate didacticã efectuatã practic în laboratoare echipate la standarde europene.
 • Posibilitatea simulãrii examenului de admitere cu douã luni înainte de probã.
 • Efectuarea practicii de specialitate sub coordonarea unor specialisti din domeniu.
 • Diplomele eliberate absolvenþilor nostri sunt recunoscute la nivel european.

Absolventii pot profesa în diverse arii de activitate: unitãti medicale (farmacie comunitarã, farmacie de spital), industria farmaceuticã, centre de cercetare, laboratoare toxicologice, agentii guvernamentale.

Activități studențești

 • CONCURS ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC “FARMACISTUL ȘI DREPTURILE PACIENTULUI” - EDIȚIA A III-A
 • CERCUL ŞTIINŢIFIC „STUDII ANALITICE, BIOCHIMICE ŞI FARMACOLOGICE ALE PRINCIPIILOR ACTIVE ŞI PREPARATELOR DE UZ TERAPEUTIC”
 • VIZITE LA DEPOZITE FARMACEUTICE
 • WORKSHOP MASURI DE PRIM AJUTOR