Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Bioterra

Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare

București

Facultatea de „Ingineria Produselor Alimentare” parte componentă a Universităţii Bioterra din Bucureşti, acreditată conform H.G. nr 676/18.07.2007,  publicată în M.O. nr. 481/18.07.2007, cu specializarea „Ingineria Produselor Alimentare”, în domeniul de licenţă „Ingineria Produselor Alimentare”.

SPECIALIZĂRI
  • Ingineria Produselor Alimentare
ADMITERE

Înscrierea studenţilor la programul de studii de licenţă IPA Bucuresti se realizează pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescătoare a acesteia si a elaborarii unui eseu motivational. Inscrierile se fac in perioada 17 iunie – 02 august  pentru sesiunea I (afisarea rezultatelor finale 03 august 2019); 05 august - 27 septembrie 2019 pentru sesiunea a II-a (afisarea rezultatelor finale 27 septembrie 2019).

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Diploma de bacalaureat în original (neplastifiata) sau o copie a acesteia avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”sau adeverinţa pentru promoţia 2019, cu specificarea mediei de bacalaureat, Copie dupa certificatul de naştere avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Certificat de casatorie / Hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui (dupa caz) in copie avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Copie carte identitate avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Adeverinţă medicală, 3 foto color tip 3x4 cm, dovada achitarii taxei de inscriere, copie dupa foaia matricola din perioada studiilor liceale avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, acord privind prelucrarea datelor personale.

Dosarele de concurs ale candidatilor cu actele depuse, raman pe perioada concursului de admitere la secretariatele facultatilor / programelor de studii universitare de licenta unde s-a facut inscrierea.

DATE DE CONTACT
+40212693438
0212693438
nicolaebio@yahoo.com
DISTRIBUIE

Misiunea facultătii, didactică şi de cercetare ştiinţifică este definită prin participarea la crearea şi promovarea valorilor ştiinţei, tehnologiei şi cercetării ştiinţifice şi la integrarea acestora în circuitul regional, naţional şi internaţional, şi nu în ultimul rând, Facultatea “Ingineria Produselor Alimentare” îşi propune studierea unor procese şi procedee tehnologice moderne care să optimizeze obţinerea de produse alimentare, vegetale şi animale în conformitate cu standardele naţionale şi ale U.E.; obiectiv ce include prin excelenţă valorificarea cunoştinţelor ştiinţifice şi practice pentru asigurarea calităţii produselor alimentare destinate consumului.

 

 

  • Categorii de burse:

Burse de merit pentru studenţii cu rezultate foarte bune;

Burse sociale pentru studenţii orfani sau cu situaţie familială grea.

  • Titlul și denumirea calificării:

Titlul obținut: Inginer

Denumirea calificării: Ingineria Produselor Alimentare                                 

Codul calificării: L20501015010.                         

  • Autoritatea responsabilă pentru certificare:

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

  • Semnatarul calificării (diplomei):

Universitatea Bioterra din București, Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare

  • Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studiu: Licență

Domeniul fundamental: Științe Inginerești

Domeniul de studiu: Ingineria Produselor Alimentare

Programul de studiu: Ingineria Produselor Alimentare

Numărul de credite de studiu transferabile: 240

Durata studiilor de licenţă: 4 ani

Forma de învăţământ: Învatamant cu frecvenţă(I.F.)

Locaţia geografică unde se desfăşoară programul de studiu: Bucureşti

Limba de predare: Română

Numărul maxim de studenţi ce pot fi scolarizaţi: 50

  • Rezumatul referențialului calificării:

Competențe profesionale:

C1.Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare;

C2.Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;

C3.Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;

C4.Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte;

C5.Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing;

C6.Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.

Competențe transversale:

CT1.Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;

CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;

CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare-formare pentru achiziţionarea informaţiei de baze de date bibliografice şi electronice atât în limba română, cât şi într-o limbă de ciculaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.

  • Ocupații posibile pentru deţinătorul diplomei:

Inginer în industria alimentară (Grupa de bază - 2145; Cod COR-214514);

Inspector de specialitate inginer industria alimentară (Grupa de bază - 2145; Cod COR-214519);

Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole (Grupa de bază - 2141; Cod COR-214124)