Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Constanța
SPECIALIZĂRI
  • Energetică industrială
  • Autovehicule rutiere
  • Utilaje şi instalaţii portuare
  • Ingineria sudării
  • Sisteme şi echipamente navale
  • Inginerie economică în domeniul mecanic
ADMITERE

Calendar Admitere licență:

Înscriere: 15 – 21 iulie 2019

Afişare liste provizorii: 22 iulie 2019

Înmatriculări: 22 – 24 iulie 2019

Afişare liste intermediare: 25 iulie 2019

Înmatriculări: 25 – 26 iulie 2019

Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 27 iulie 2019

 Calendar Admitere masterat:

Înscriere: 15 – 21 iulie 2019

Susinerea probei orale de admitere: 22 iulie 2019

Afişare liste iniţiale: 23 iulie 2019

Înmatriculări: 23 – 26 iulie 2019

Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 27 iulie 2019

Condiții admitere licență:

A. Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel:

1. Evaluarea scrisorii de intenţie, pusă la dispoziţie de către Comisia tehnică de admitere a FIMIM, se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.

2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):

MG =0,8xMB + 0,2xNP

în care:

MB – media generală a examenului de bacalaureat;

NP – nota obţinută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

a) nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie şi Management – programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susţinută de către candidat);

b) nota de la proba chimie;

c) nota de la proba limba română (scris);

d) nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE

 B. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale fără rotunjire.

C. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

a) criteriul 1 – media generală a examenului de bacalaureat;

b) criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management) sau chimie ori limba română, în această ordine ierarhică, respectiv nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniul Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE

c) criteriul 3 -  media de absolvire a liceului.

 

Condiții admitere masterat:

A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;

 B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs şi media de absolvire a studiilor de licenţă. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia:

MG = 0,5xMA + 0,5xNP

În care:

MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;

NP – nota obţinută la proba de concurs.

C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:

(1) criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă;

(2) criteriul 2 – nota obţinută la proba orală;

(3) criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate).

Durată studii

Durata tuturor studiilor de licență 4 ani (8 semestre):

Sisteme și echipamente navale - 4 ani (8 semestre)

Autovehicule rutiere - 4 ani (8 semestre)

Energetică industrială - 4 ani (8 semestre)

Ingineria sudării -<

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Acte admitere studii de licență:

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente într-un dosar plic:

a. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

b. scrisoare de intenţie

c. certificatul de naştere, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere

d. actul de identitate, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere

e. certificatul de căsătorie, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

f. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2019, diploma ori adeverinţa de bacalaureat, în original.

Candidaţii care se înscriu şi la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformităţii cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere sau, după caz, copie legalizată a acesteia. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2019 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere;

g. adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

h. documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în copie, cu certificarea conformităţii cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere

i. copie, după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele);

j. adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

k. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;

l. chitanţa de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere.

 

Acte admitere studii de licență:

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente într-un dosar plic:

a. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

b. certificatul de naştere, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere

c. actul de identitate, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere

d. certificatul de căsătorie, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

e. diploma de bacalaureat, în original.

 Candidaţii care se înscriu şi la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformităţii cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere sau, după caz, copie legalizată a acesteia;

f. diploma de licenţă în original sau copie cu certificarea conformităţii cu originalul1, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2019) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări;

g. adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

h. copie, după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele), (dacă este cazul);;

i. adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

j. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;

k. chitanţa de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere.

DATE DE CONTACT
+40241606431
secretariatmecanica@univ-ovidius.ro

Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, sala A01 (secretariat: sala E31)Contanța 900527, România

DISTRIBUIE

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, prin programele de studii de licență și masterat aflate în derulare, prin colaborările academice, științifice sau economice desfășurate, cât și prin calitatea actului de învățământ oferit studenților, este conturată ca un centru de referință al învățământului superior tehnic din Constanța, fiind totodată puternic ancorată în realitățile tehnico-economice ale zonei dobrogene și ale regiunii sud-est de dezvoltare economică a României.

Programele de licență și master oferite de către facultate reprezintă, fiecare pe un specific clar definit, puncte de plecare pentru o bună și temeinică pregătire profesională a absolvenților, astfel încât aceștia,  prin cunoștințele, competențele și abilitățile acumulate, să fie capabili să răspundă cu succes condițiilor severe de pregătire și performanță impuse de importanți agenți economici din zonă, cum ar fi Șantierul Naval Constanța, Șantierul Naval din Mangalia, Șantierul Naval din Tulcea, Centrala nuclear-electrică din Cernavodă, agenți economici care, de altfel, reprezintă parteneri de bază ai facultații, prin bursele de studii oferite studenților, prin programele de practică organizate, sau prin colaborările științifice cu cadrele didactice ale facultății.

De să alegi Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă?

- Cererea de ingineri pe piața forței de muncă, pe plan intern și extern, este in continuă creștere.

- Inserția pe piața muncii a absolvenților Facultații de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă se aproprie de 100%.

- Pentru că ... ingineria, una dintre cele mai vechi îndeletniciri omeneşti, continuă să fie o meserie în plină ascensiune, de mare viitor!

- Pentru că ... cele şapte minuni ale lumii antice sunt realizări inginereşti şi de atunci până în prezent, ingineria nu a încetat să uimească lumea cu minunile sale!

- Pentru că ... inventând roata, scripetele, şurubul, motorul ... inginerii au cucerit planeta şi ... acum păşesc în univers!

- Pentru că ... inginerii impun respect prin performanţă, clarviziune, fler, capacitatea de a risca!

- Pentru că ... inginerii îşi construiesc cariera prin corectitudine, respect faţă de parteneri, responsabilitate faţă de mediul de afaceri!

  • Pentru că ... inginerii sunt oameni de succes, comunicativi şi întreprizători, care ştiu să recunoască potenţialul unei afaceri şi să prevadă câştigul!

Perspective profesionale

- Inginer mecanic.

- Inginer economist.

- Inginer de cercetare în maşini şi instalatii mecanice.

- Inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale.

- Logistician gestiune flux.

- Responsabil proces.

- Specialist strategie industrială

- Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii.

- Consilier inginer mecanic.

- Referent de specialitate inginer mecanic.

- Inginer montaj.

- Instructor sistem de productie.

- Expert tehnic extrajudiciar.

- Inginer nave.

- Proiectant inginer mecanic.

- Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale.

- Inginer de cercetare în utilaje şi instalatii portuare.

- Expert conformitate

- Inginer autovehicule rutiere.

- Inginer de cercetare în autovehicule rutiere

- Specialist garantii auto.

- Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale.

- Specialist prestatii vehicule.

- Specialist reglementari/ carti de identitate vehicule/ verificari tehnice înmatriculare/ inspectii tehnice/ omologari oficiale.

 

Activități studențești

- Internship-uri plătite la diferiți agenți economici

- participări la proiecte naționale și internaționale

- vizite în firme

- participari la comunicari stiintifice

- participari la targuri si conferinte

- burse semestriale de studiu în străinătate (ERASMUS+)

- burse de performanţă ştiinţifică, burse de merit, burse de studiu, burse sociale

  • Tehnonav JR - Conferința Națională a Studenților și Elevilor în Domeniul Științe Inginerești. Promovează lucrări originale ale cursanţilor studiilor universitare de licenţă, în principal, dar şi de masterat, ale doctoranzilor şi tinerilor cercetători care-şi desfăşoară activitatea în domeniul ştiinţelor inginereşti, precum și ale elevilor interesați. Conferinţa încurajează cercetarea ştiinţifică ce contribuie la formarea profesională a viitorilor ingineri şi la lărgirea orizontului lor de cunoaştere.