Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Constanța

Lumea se schimbă. Surprinde evenimentele și personalitățile! Fii primul care înțelege! Anticipează evoluțiile!

SPECIALIZĂRI
 • Istorie
 • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
 • Ştiinţe Politice
ADMITERE

Calendar admitere sesiunea iulie 2019

10-23 iulie

Înscrieri

23 iulie

Afișarea listelor provizorii

24-25 iulie

Înmatriculări

25 iulie

Refacerea listelor

26-27 iulie

Înmatriculări

27 iulie

Afișarea listelor finale

Condiții de admitere

1. Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Medii admitere

Ultima medie la buget 2018:

 • Istorie: 6,78
 • Științe Politice: 6.04
 • Relații Internaționale și Studii Europene: 7,70

 

Ultima medie la cu taxă 2018:

 • Istorie: 6,04
 • Științe Politice: 6,05
 • Relații Internaționale și Studii Europene: 6,06
Durată studii

3 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
 • cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se completează în platforma online);
 • certificatul de naștere, în copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere
 • certificatul de căsătorie, în copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2019, diploma ori adeverința de bacalaureat, în original; Candidații care se înscriu și la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere sau, după caz, copie legalizată a acesteia.
 • documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere (dacă este cazul);
 • foaia matricolă în original sau copie cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere;
 • adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;
 • două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere
 • pentru candidații de etnie rromă, care candidează pe un loc special, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
 • recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
 • copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
 • declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă
DATE DE CONTACT
istorie@univ-ovidius.ro

Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A

https://goo.gl/maps/H1hcDsrxhzqfGq348
DISTRIBUIE

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice asigură pregătire teoretică şi practică în domenii precum Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. În acest sens, pe lângă pregătirea adecvată a cadrelor didactice, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice oferă un consistent suport informaţional, prin bibliotecile proprii şi prin accesul la baze de date interne şi internaţionale.

Toate programele de licenţă şi masterat ale FISP sunt acreditate. La începutul anului 2013 FISP a fost evaluată de o comisie din partea Asociaţiei Europene a Universităţilor, care a apreciat calitatea corpului profesoral, a studenţilor şi a activităţii didactice şi de cercetare

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice are o excelentă colaborare cu reprezentanţe diplomatice, precum Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, în direcţia dezvoltării raporturilor culturale dintre cele două ţări. FISP a încheiat acorduri de parteneriat şi de colaborare cu instituţii de educaţie, de cercetare şi organizaţii non-guvernamentale din România şi străinătate (Institutul de Istorie „N.Iorga” al Academiei Române, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul Militar „Regele Ferdinand I”, filiala Constanţa, Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice, Uniunea Democrată a Turco-Tătarilor Musulmani din România, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Republica Moldova, Facultatea de Istorie şi Etno-Pedagogie, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Republica Moldova).

În cadrul facultăţii îşi desfăşoară activitatea Centrul de Studii Eurasiatice care editează, din anul 2005, „Revista Română de Studii Eurasiatice”. De asemenea, FISP editează încă 3 reviste: „Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Istorie” – din 2003,   „Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Ştiinţe Politice” – din 2012, „Historical Yearbook”, în parteneriat cu Institutul de Istorie „N.Iorga” al Academiei Române şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Toate cele trei reviste sunt indexate în CEEOL, bază de date internaţională.

Facultatea promovează participarea tot mai intensă a studenţilor şi masteranzilor la programe de mobilităţi europene (în special ERASMUS) în ţări precum Franţa, Austria, Portugalia, Italia, Spania, Turcia, Germania; în sens invers, studenţi din state europene (Franţa, Turcia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Republica Moldova, Ucraina) au desfăşurat stagii de mobilitate, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice. 

Perspective profesionale

 • diplomat
 • analist politic
 • om de televiziune
 • profesor
 • jurnalist
 • istoric
 • consultant politic
 • ghid turistic
 • arheolog