Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Litere

Constanța
SPECIALIZĂRI
 • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză / spaniolă / germană / turcă)
 • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană)
 • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză)
 • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză)
 • Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană / engleză)
 • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză / engleză – italiană)
 • Studii americane
 • Jurnalism
ADMITERE

Calendar admitere sesiunea iulie 2019

Încrierile, probele de concurs și înmatriculările se vor desfășura după următorul calendar:

Sesiunea iulie 2019:Studii universitare de licenţă (IF şi FR)

Activitati

Data

Înscriere

10-20 iulie

(închidere platformă: 20 iulie, orele 12.00)

Afişare liste de verificare

21 iulie

Desfăşurarea probelor de concurs

22 iulie

Afişare liste provizorii

22 iulie

Contestaţii

-

Înmatriculări

23-24 iulie

Afişare liste definitive (care se vor actualiza)

24 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

25-26 iulie

Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

27 iulie

Sesiunea iulie 2019, studii universitare de masterat:

Activitati

Data

Înscriere

10-20 iulie

(închidere platformă: 20 iulie, orele: 14:00)

Afișare liste verificare

21 iulie

Desfășurare Probe concurs admitere

23 iulie

Afișare liste provizorii

23 iulie

Contestații

-

Înmatriculări

24-25 iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

25 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

26-27 iulie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

27 iulie

Condiții de admitere

PROBELE DE CONCURS ȘI CRITERIILE DE DEPARTAJARE

 

Pentru fiecare dintre specializările / programele de studii, concursul de admitere la studii de licenţă / masterat constă din:

 

1.      Pentru studiile universitare de licență:

 

Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

 

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză/germană /franceză/italiană/turcă) (IF).

 

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programe de studiu care includ limba şi literatura engleză/franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limbile respective, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (IFR)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat. 

 

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană / turcă /italiană/franceză) (IF).

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) -  50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.  

 

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) (IF).

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5) - 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat. 

 

 

 

Criterii de departajare pentru programele din domeniul LIMBĂ ȘI ȘI LITERATURĂ:

- pentru candidații români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere.

- pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

 

 

Domeniul: STUDII CULTURALE

 

Studii americane (în limba engleză) (IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Criterii de departajare pentru programele din domeniul STUDII CULTURALE:

- pentru candidații români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

- pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism (IF)

1.  Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Criterii de departajare pentru programele din domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

- pentru candidații români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

- pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

 

 

1.      Pentru studiile universitare de masterat:

Domeniul FILOLOGIE

 

STUDII DE ROMÂNISTICĂ

Interviu motivaţional - 50%

Media generală de licenţă - 50%

STUDII ANGLO-AMERICANE

Interviu motivaţional - 50%

Media generală de licenţă - 50%

COMUNICARE ȘI DISCURS INTERCULTURALÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Interviu motivaţional - 50%

Media generală de licenţă - 50%

LIMBILE MODERNE ÎN DINAMICĂ PLURILINGVĂ (MASTERAT BILINGV, ÎN LIMBA FRANCEZĂ ȘI LIMBA ENGLEZĂ)

Interviu motivaţional (în limba franeză și limba engleză) - 50%

Media generală de licenţă - 50%

 

Criterii de departajare pentru toate categoriile de candidați – domeniul FILOLOGIE

1. Nota obținută la lucrarea de licență.

2.Media generală a anilor de studii de licență.

 

Durată studii

Studii universitare de licență: 3 ani

Studii universitare de masterat: 2 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

În vederea înscrierii pentru concursul de admitere, candidații români vor încărca pe platformă următoarele documente: 

În vederea înscrierii pentru concursul de admitere, candidații români vor încărca pe platformă următoarele documente:

1.      fișa-tip de înscrierepentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (generată de platformă);

2.      certificatul de naștere;

3.      actul de identitate;

4.      certificatul de căsătorie(dacă este cazul);

5.      diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2019, diploma ori adeverința de bacalaureat, în original. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2018care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere.

6.        prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

7.      diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2019) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, în cazul înscrierii la studii universitate de master;

8.      adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

9.      documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în original si copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere, în cazul înscrierii la studii universitate de licență;

10.     copie dupălegitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență/master (la care candidatul a predat originalele);

11.   foaia matricolă;

12.    adeverință medicalăeliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;

13.   patru fotografii color tip buletin/carte de identitate;

14.   dovada plății taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

15.   pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

1.      recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

2.      copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

3.      declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.

16.   Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

17.   La inscrierea on-line, candidatii vor încărca în platforma de admitere on-line copii scanate ale documentelor prevăzute la alin (1). Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse la inmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis).

 

 

Dosarele de candidatură pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE vor conține, următoarele documente:

1.      cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere;

2.      certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;

3.      copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate

4.      copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

5.      certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

6.      diploma de bacalaureatsau echivalentă ori, pentru promoția 2019, adeverința debacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către  Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;

7.      diploma de licenţă în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;

8.      cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni pentru admitere la studii; în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu în cadrul MEN (in cazul in care se solicita obtinerea atestatului prin UOC);

9.      atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);

10.   foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română

11.   certificat de absolvirea anului pregătitor de limba romana sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate deMEN, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1; certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, recunoscut la nivel national/international,nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, sau certificat de competență lingvistică pentru limba engleză obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va organiza programul de studii pentru care candideaza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă, precum si cei ce posedă un certificat de competență lingvistică, valabil internațional, cu nivel minim acceptat B1 (CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL - pentru limba engleza, DELF - pentru limba franceza, etc).

12.   adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;

13.   patru fotografii color tip buletin/carte de identitate; chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

14.   adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

15.   copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studii de licență/master (la care candidatul a predat originalele);

16.   declarația pe proprie răspunderepentru veridicitatea actelor;

17.   declarația cu lista documentelor depuse la dosar;

18.   procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații cetățeni străini care nu depun dosarele personal;

19.   copia chitanței de evaluarea dosarului la DSS;

20.   chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

 

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere.

 

 

Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE şi CE va conține, următoarele documente într-un dosar plic:

1.      cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere;

2.      certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;

3.      copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate

4.      copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

5.      certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

6.      diploma de bacalaureatsau echivalentă ori, pentru promoția 2019, adeverința debacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către  Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;

7.      diploma de licență în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;

8.      cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii,în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației Naționale; completată la toate rubricile;

9.      foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română

10.   certificat de competență lingvisticăpentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale cu nivelul acceptat minim B1sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către MEN;certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/masterla care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va organiza programul de studii pentru care candideaza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă, precum si cei ce posedă un certificat de competență lingvistică, valabil internațional, cu nivel minim acceptat B1 (CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL - pentru limba engleza, DELF - pentru limba franceza, etc).

11.   adeverință medicalăcare atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;

12.   patru fotografii color tip buletin/C.I.;

13.   copia chitanţei de evaluarea dosarului la DSS;

14.   copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;

15.   declarație pe propria răspunderepentru veridicitatea actelor;

16.   declarație cu lista documentelordepuse la dosar;

17.   procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii care nu depun dosarele personal;

La înmatriculare, candidații vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv; orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi scrisori de acceptare) şi paşaportul cu viză valabilă.

Taxa de înscriere a candidaților străini din statele UE, SEE, CE, precum și a candidaților din țările terțe UE, SEE, CE se va achita la depunerea dosarului de înscriere la DSS.

 

 

Candidații rromi care îşi probează statutul cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenționate de la bugetul de stat, în conformitate cu Art. 20 litera o, din Metodologia de admitere.

 

DATE DE CONTACT
+40241650444
secretariat_FL@univ-ovidius.ro

Aleea Universității 1, Campus A, Constanța, România.

DISTRIBUIE

În prezent, Facultatea de Litere derulează 6 programe de studii de licență și 4 programe de studii de masterat, oferind studenţilor posibilitatea de a se specializa în domenii diverse: limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, studii americane, limba și literatura italiană, limba li literatura germană, limba și literatura turcă, jurnalism. Accesul studenţilor la realitatea lingvistică şi culturală specifică fiecărei direcţii de studii este facilitat de prezenţa lectorilor străini şi a unor specialişti de la alte universităţi din ţară şi străinătate. Specializările engleză, franceză, italiană, turcă, germană beneficiază de sprijinul serviciilor culturale ale ambasadelor ţărilor în care aceste limbi se vorbesc nativ şi ale consulatelor de la Constanţa.

 Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentru limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere, de Instututul Scolilor Doctorale sau de alte facultăţi de profil.

De ce să aleg facultatea de litere? 

 • Imi place să citesc și vreau să discut despre cărți.
 • Imi plac limbile străini și vreau să îmi perfecționez abilitățile de comunicare.
 • Imi place să comunic, dar vreau să o fac mai eficient.
 • Imi place să le împărtășesc și altora din experiențele mele și aș vrea să pot fi mai convingător.
 • Imi place poezia și scriu poezie. Aș vrea să mă cunoască și alții și să am o părere critică despre ceea ce creez.
 • Scriu proză sau aș vrea să scriu, dar nu am curaj.
 • Imi place să le împărtășesc și altora impresiile mele de călătorie, dar aș vrea să fiu mai persuasiv.
 • Vreai să cunosc culturile altor țări și să pot intra în dialog eficient cu tineri venind dinspre alte culturi.
 • Vreau să călătoresc și să cunosc tineri ca și mine.
 • Aș vrea să devin profesor / profesoară.
 • Aș vrea să devin traducător.
 • Aș vrea să devin jurnalist.
 • Aș vrea să devin realizator de emisiuni radio-TV.
 • Aș vrea să am o profesie legată de comunicare.
 • Aș vrea să scriu proiecte.
 • Aș vrea să îmi completez studiile cu o facultate umanistă, pentru sufletul meu.
 • Aș vrea să lucrez în turism.

Perspective profesionale

 • profesor în învăţămantul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui master de didactică),
 • referent de specialitate
 • referent relaţii externe
 • asistent de cercetare
 • documentarist 
 • filolog
 • funcţionar de stat
 • funcţionar public
 • consiliere în  învăţământ şi în instituţii publice
 • publicitate (copywriter)
 • media (referent literar, referent difuzare carte, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacţie, scriitor, publicist, reporter, secretar cu studii superioare într-o instituţie publică, corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist, editorialist ş.a.)
 • traducere şi interpretariat (interpret relaţii diplomatice, lector presă/editură/scenarii).

Activități studențești 

 • Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor
 • Activități periodice la American Cormer
 • Activități periodice la lectoratele de limbi străine

Cursurile de vară, de limbă , cultură și civilizație românească