Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Bioterra

Facultatea de Management Agroturistic

București

În anul 2002, după parcurgerea etapelor de autorizare provizorie şi îndeplinirea condiţiilor de acreditare, a fost înfiinţată prin legea 480/2002 publicată în M.O.R. nr.518 din 17 iulie 2002, Universitatea „Bioterra” din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în Bucureşti, str. Gârlei, nr.81, sector 1. Art. 2 al legii 480/2002, stipulează că „Universitatea Bioterra din Bucureşti” se înfiinţează cu următoarea facultate şi specializare acreditată: Facultatea de Management Agroturistic, specializarea Inginerie şi management agroturistic, cu predare în limba română”. În prezent, specializarea IMAPA este acreditată atat pentru cursuri IF, cât şi pentru cursuri cu frecvență redusă si este integrată în Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti, Domeniul de licenţă: Inginerie şi Management in Agricultură și Dezvoltare Rurală, funcţionând în cadrul Facultăţii de Management Agroturistic din Universitatea Bioterra din Bucureşti.

Misiunea facultătii, didactică şi de cercetare ştiinţifică, este reprezetata de instruirea la nivel înalt a studenţilor care constituie cheia de bază a reuşitei în pregătirea viitorilor specialişti în domeniu, întrucât în prezent se impun standarde de calitate superioare care, pentru competitivitate sunt strâns corelate cu cerințele europene şi mondiale. Exigenţele europene moderne care vizează managementul de calitate, solicită cadrelor didactice introducerea tehnicilor moderne în activitatea instructiv-educativă şi însuşirea cât mai rapidă a acestor cunoştinţe specifice domeniului de către studenţi.

SPECIALIZĂRI
  • Inginerie şi Management în Alimentatie Publică și Agroturism
  • Inginerie şi Management
ADMITERE

Înscrierea studenţilor la programul de studii de licenţă IMAPA Bucuresti se realizează pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescătoare a acesteia si a elaborarii unui eseu motivational. Inscrierile se fac in perioada 17 iunie – 02 august  pentru sesiunea I (afisarea rezultatelor finale 03 august 2019); 05 august - 27 septembrie 2019 pentru sesiunea a II-a (afisarea rezultatelor finale 27 septembrie 2019).

Durată studii

Durata studiilor de licență-4 ani

Durata studiilor de master-2 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Diploma de bacalaureat în original (neplastifiata) sau o copie a acesteia avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”sau adeverinţa pentru promoţia 2019, cu specificarea mediei de bacalaureat, Copie dupa certificatul de naştere avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Certificat de casatorie / Hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui (dupa caz) in copie avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Copie carte identitate avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, Adeverinţă medicală, 3 foto color tip 3x4 cm, dovada achitarii taxei de inscriere, copie dupa foaia matricola din perioada studiilor liceale avand aplicata mentiunea „Conform cu originalul”, acord privind prelucrarea datelor personale.

Dosarele de concurs ale candidatilor cu actele depuse, raman pe perioada concursului de admitere la secretariatele facultatilor / programelor de studii universitare de licenta unde s-a facut inscrierea

DATE DE CONTACT
+40788347125
imapa2010 @yahoo.com mat@bioterra.ro

Str. Drumul Nicolae Sutu; Nr. 11-15, Sediul nou, Sectorul 1, Bucuresti

DISTRIBUIE

 

             

                                                       

 

  • Categorii de burse:

Burse de merit pentru studenţii cu rezultate foarte bune;

Burse sociale pentru studenţiiorfani sau cu situaţie familiala grea.

 

  • Titlul și denumirea calificării:

Titlul obținut: Inginer

Denumirea calificării: Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

Codul calificării: L 20706023090

 

  • Autoritatea responsabilă pentru certificare:

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

 

  • Semnatarul calificării (diplomei):

Universitatea Bioterra din București, Facultatea de Management Agroturistic

 

  • Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studiu: Licență

Domeniul fundamental: Științe inginerești

Domeniul de licenţă: Inginerie şi Management in Agricultură și Dezvoltare Rurală

Programul de studiu: Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

Numărul de credite de studiu transferabile: 240

Durata studiilor de licenţă: 4 ani

Forma de învăţământ: Învatamant cu frecvenţă (I.F.) si Învatamant cu frecvenţă redusa (I.F.R.)

Locaţia geografică unde se desfăşoară programul de studiu: Bucureşti

Limba de predare: Română

Numărul maxim de studenţi ce pot fi scolarizaţi: 90 - Învatamant cu frecvenţă si 150 - Învatamant cu frecvenţă redusa

 

 

  • Rezumatul referențialului calificării:

Competențe profesionale:

CP1. Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului pe bazacunoștințelor din științelefundamentale și inginerești.

CP2. Elaborarea și interpretarea documentelor tehnice, economice și manageriale.

CP3. Planificarea fluxurilor, proceselor și sistemelor tehnice, economice, financiare și socio-culturale în unitățile de alimentație publică și agroturism și controlul și evaluarea acestora.

CP4. Gestionarea sistemelor de informatii: aplicații software – operare și customizare, bazare pe indicatori specifici domeniului.

CP5. Managementul unităților de producție / prestări servicii în alimentație publică și agroturism și a strategiilor și politicilor de marketing din domeniu.

CP6. Conceperea unor noi produse și servicii; controlul calității și auditul producției / serviciului nou prestat.

Competențe transversale:

CT1. Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor normelor și valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale și identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuție, a termenelor de realizare și a riscurilor aferente.

CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici și muncă eficientă în cadrul echipei.

CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.

 

  • Ocupații posibile pentru deţinătorul diplomei:

Sef complex hotelier (Cod COR - 140102)

Sef receptie hotel (Cod COR - 422403)

Agent de turism (Cod COR - 422102)

Inginer economist (Cod COR - 263109)

Director societate comerciala (Cod COR - 112004)

Director vanzari (Cod COR - 112018)

 

 

 

  • Activități studentesti:

Activitatile studentesti implica participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică. Aceasta este coordonată de cadre didactice și se concretizează prin documentaţii, proiecte, articole şi lucrări de specialitate prezentate în sesiuni ştiinţifice, mese rotunde tematice, vizite de studii. Studentii au contribuit, de asemenea, la realizarea Ghidului de practică, document care prezintă o serie de aspecte concrete ale activităţilor desfășurate în cadrul stagiilor planificate conform structurii programului de studii. Centrele de practică proprii ale Universităţii Bioterra, constituie un spaţiu de formare și în activitatea de cercetare, multe din rezultatele activităţii de cercetare fiind puse în practică chiar de studenți în aceste locaţii.

Cercetarea ştiinţifică studenţeasca a fost orientata în următoarele direcţii: activităţi privind ecologizarea mediului, studii de marketing privind activitatea în alimentaţia publică şi agroturism si studierea şi promovarea unor produse agro-alimentare ecologice

 

                                                                                    SPECIALIZARE MASTER

                

                            

Management performant in alimentatie publica, agroturism si protectia consumatorului

Forma de invatamanat – cu frecventa

Durata studiilor – 2 ani

Acte dosar inscriere – diploma de licenta in original sau copie (adeverinta de licenta pentru promotia 2019), supliment la diploma de licenta in original sau copie, diploma de bac in original sau copie, copie dupa certificatuil de nastere, certificat de casatorie sau hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui in copie, copie ci, adeverinta medicala, 3 foto tip buletin, dovada achitarii taxei de inscriere si dosar plic. 

Admitere -  Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediei de la licenta, fiind considerati admisi candidatii care au achitat minim 300E din taxa, pana la completarea locurilor aprobate.

Obiective – Formarea unor abilitati privind utilizarea corecta a concepetelor folosite in domeniul respectiv studiat , abordarea teoretica si practica a intregului mecanism al managementului , securitatii , dezvoltarea potentialuilui individual in activitatea de cercetare stiintifica asimilta domeniului, formarea unor abilitati si deprinderi privind insusirea metodologiei de elaborare a proiectelor structurale cu finantare europeana.

Misiune - Universitatea Bioterra Bucuresti si-a formulat misiunea si obiectivele in concordanta cu un set de valori de referinta, prin specificul acesteia, individualizat in invatamantul superior; este  institutie autonoma care produce si transmite cunoasterea in concordanta cu valorile libertatii academice si ale integritatii etice. Totodata are structura institutionala, administrativa si manageriala corespunzatoare, care permit abordarea eficienta a studiilor universitare de licenta, de masterat si de doctorat.

Rezultatele invatarii - Pregătirea specialiștilor pentru inserția profesională  în activitate de conducere a intreprinderilor de turism, hoteluri, alimentație publică, ca manager în activitatea de turism, șef complex hotelier și alimentație publică, conducători de societăți comerciale, patroni în activitatea hotelieră și restaurante, directori agenții de turism;  Asigurarea specialiștilor ce vor lucra în intreprinderi mici și mijlocii din agricultură, horticultură, zootehnie, ca patroni sau fermieri, conducători de pensiuni turistice rurale, agroturistice și montane; Asigurarea pregătirii pentru a deveni conducători eficienți în elaborarea și implementarea proiectelor naționale și ale UE de tip SAPARD, PHARE etc., în domeniul agriculturii, agroturismului și protecției mediului.  

Statutul profesional-

Conform COR: 1.Cercetător în controlul calității produselor alimentare (COR -214533); 2.Șef department mărfuri alimentare ( COR -142007); 3.Inspector calitate producție culinară ( COR -343405)

Numar de locuri – 50.