Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Științe Economice

Constanța

 Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice derivă din rolul important al economistului în viaţa socială, rol impus de criteriile de eficienţă şi rentabilitate care stau la baza activităţii economice.

SPECIALIZĂRI
 • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
 • Economia Firmei
 • Afaceri Internaţionale
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 • Finanţe şi Bănci
 • Marketing
 • Management
ADMITERE

Înscrierile la concursul de admitere se fac în Campus corp A (Aleea Universităţii nr. 1), după următorul orar:

9.00 – 17.00 - în zilele lucrătoare;

9.00 – 12.00 - sâmbătă.

Calendarul concursului de admitere studii de licenţă

 15-22.07.2019 – înscrieri pentru domeniile de studiu pentru licenţă 

22.07.2019-afişarea rezultatelor

23-25.07.2019- înmatricularea candidaţilor declaraţi ADMIS

Calendarul concursului de admitere studii de masterat

15-20.07.2019 (până la ora 12) –înscrieri pentru toate domeniile de studii de masterat

21-22.07.2019–desfăşurarea probei orale (interviu)

22.07.2019 – afişarea rezultatelor

23-25.07.2019- înmatriculare candidaţi declaraţi ADMIS

Condiții de admitere: 

Studii de licenţă

 1. pentru programele de studii cu predare în limba română criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1: Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la dosarul de concurs, o scrisoare de intenţie, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins.

Criteriul 2: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

 1. pentru programele de studii cu predare în limba engleză criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1: candidaţii trebuie să deţină certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză recunoscut la nivel naţional/internaţional, nivel minim B1 (CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL)

Criteriul 2: Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la dosarul de concurs, o scrisoare de intenţie (maxim o pagină) care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat şi planul de carieră al candidatului, datată şi semnată de candidat. Aceasta va fi evaluată prin calificativul admis/respins. Scrisoarea de intenţie constituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză.

Criteriul 3: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este media obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat

Studii de master

Media generală de admitere:

-80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă

-20% nota obţinută la interviul de selecţie

Durată studii

Studii de licenţă – 3 ani

Studii de master – 2 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Studii de licenţă

1.cererea-tip de înscriere

2.scrisoarea de intenţie

3.certificatul de naştere, în original sau copie

4.actul de identitate în copie simplă

5.certificatul de căsătorie (pentru candidaţii căsătoriţi care şi-au schimbat numele)

diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2019, diploma ori adeverinţa de bacalaureat, în original.

6.adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul)

7.documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în original sau copie

8.copie, după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă

9.foaia matricolă în original sau copie

10.certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, pentru programul de studii de licenţă în limba engleză

11.adeverinţă medicală

12.două fotografii color

13.dovada plăţii taxei de înscriere

14.acord privind preluarea datelor cu caracter personal

 

Studii de master

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. certificatul de naştere, în copie, cu certificarea conformităţii cu originalul;

3. actul de identitate în copie simplă;

4. certificatul de căsătorie, în copie, cu certificarea conformităţii cu originalul1,  pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

5. diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte programe de studii de masterat sau cei care sunt înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformităţii cu originalul de către membrii comisiei de admitere sau, după caz, copie legalizată a acesteia;

6. diploma de licenţă în original sau copie, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2019);

7. foaia matricolă în original/copie cu certificarea conformităţii cu originalul1;

8. adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

9. copie, după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de master (la care candidatul a predat originalele);

10. adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

11. două fotografii color, tip buletin/carte de identitate;

12. acord privind preluarea datelor cu caracter personal;

13. dovada plăţii taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de la plata taxei de înscriere;

 

 

DATE DE CONTACT
+40241511524
FSEadmitere@yahoo.com

Aleea Universităţii nr.1, Campus, corp A, Constanţa

https://goo.gl/maps/DEGbiGTa1nwUEEsc8
DISTRIBUIE

 Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice derivă din rolul important al economistului în viaţa socială, rol impus de criteriile de eficienţă şi rentabilitate care stau la baza activităţii economice. Noile trenduri impun, printre altele:

 • sporirea rolului specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să răspundă necesităţilor actuale ale economiei şi societăţii româneşti;
 • atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor naţionale şi multinaţionale;
 • dezvoltarea competenţelor  generale   şi   specifice  în  gestionarea  fenomenelor economice şi sociale.

În acest sens, Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, cu un corp didactic de prestigiu profesional-ştiinţific ridicat, formarea profesională a unor specialişti în domeniile contabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, a economiei comerţului, turismului şi serviciilor, marketingului, managementului printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o documentare largă şi profundă privind experienţa ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată.

De ce să alegi Facultatea de Ştiinţe Economice?

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, este structurată organizată astfel încât să ofere studenţilor condiţiile necesare acumulării de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice menite să le înlesnească rezolvarea cu succes a problemelor cu care se vor confrunta în activitatea profesională.

Număr de locuri studii licență pe fiecare program

STUDII DE LICENTA – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Domeniul Administrarea Afacerilor,

Program de studii: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR - 90 locuri, din care 23 locuri fără taxă

Program de studii: ECONOMIA FIRMEI – 90 locuri, din care 19 locuri fără taxă

Program de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR – în limba engleză – 90 locuri, din care 19 locuri fără taxă

Domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale,

 Program de studii: AFACERI INTERNAŢIONALE – 90 locuri, din care 19 locuri fără taxă

Domeniul Contabilitate,

Program de studii: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – 90 locuri, din care 19 locuri fără taxă

Domeniul Finanţe,

Program de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI – 90 locuri, din care 19 locuri fără taxă

Domeniul Marketing,

Program de studii: MARKETING – 90 locuri, din care 19 locuri fără taxă

Domeniul Management,

 Program de studii: MANAGEMENT – 90 locuri, din care 19 locuri fără taxă

 

STUDII DE LICENTA – învăţământ la distanţă (ID)

Domeniul Administrarea Afacerilor,

Program de studii: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR - 50 locuri

Domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale,

 Program de studii: AFACERI INTERNAŢIONALE – 50 locuri

Domeniul Contabilitate,

Program de studii: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – 50 locuri

Domeniul Finanţe,

Program de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI – 50 locuri

Număr de locuri studii master pe fiecare program

Masterate de cercetare:

Domeniul: Economie şi Afaceri Internaţionale

Program de studii: Administrarea Afacerilor Internaţionale – 50 locuri, din care 14 locuri fără taxă

Domeniul: Adminstrarea Afacerilor

Program de studii: Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii – 50 locuri, din care 14 locuri fără taxă

Domeniul: Contabilitate

Program de studii: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor – 50 locuri, din care 14 locuri fără taxă

Domeniul: Finanţe

Program de studii: Finanţe Corporative şi Bănci – 50 locuri, din care 15 locuri fără taxă

 

Masterate profesionale:

Domeniul: Administrarea afacerilor

Program de studii: Asigurarea Calităţii în Afaceri – 50 locuri, din care 14 locuri fără taxă

Program de studii: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri – 50 locuri, din care 14 locuri fără taxă

Domeniul: Contabilitate

Program de studii: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor – 50 locuri, din care 14 locuri fără taxă

Domeniul: Management

Program de studii: Managementul Organizaţiilor Publice şi Private – 50 locuri, din care 14 locuri fără taxă

Perspective profesionale:

Ocupaţii posibile pentru absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice:

 • Analist investiții
 • Planificator/specialist plan sinteze, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing
 • Llogistician gestiune flux
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în management
 • Inspector financiar-bancar
 • Inspector asigurări
 • Consultant fiscal
 • Auditor intern

Activități studențești: 

 • Olimpiada studenţilor economişti
 • Concurs de proiecte de afaceri dedicat studenţilor
 • Cina interactivă
 • participarea la internship-uri
 • participarea la proiecte naţionale şi internaţionale